colony of a settlement

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_65


colony of a settlement
kolonia osady


A built-up area located away from previously existing buildings (locality) to which it is related. Colony of a settlement is a separate settlement unit, a kind of locality, always with its particular name. Colonies of settlements occur mainly in Zachodniopomorskie, Warmińsko-mazurskie and Podlaskie voivodships. In total, there are 17 colonies of settlements in Poland.
Obszar zabudowany oddalony od wczesniejszej zabudowy, od której jest zależny. Kolonia osady jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Kolonie osady występują w większości w woj. zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i woj. podlaskim. W sumie jest ich w Polsce 17.

  • hasProperFunction value function3

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Wiesław Ostrowski
Izabela Karsznia
isDefinedBy "Colony of a settlement is a colony related to a settlement."@en
"Kolonia osady to kolonia zależna od osady."@pl
prefLabel "colony of a settlement"@en
"kolonia osady"@pl
comment "A built-up area located away from previously existing buildings (locality) to which it is related. Colony of a settlement is a separate settlement unit, a kind of locality, always with its particular name. Colonies of settlements occur mainly in Zachodniopomorskie, Warmińsko-mazurskie and Podlaskie voivodships. In total, there are 17 colonies of settlements in Poland."@en
"Obszar zabudowany oddalony od wczesniejszej zabudowy, od której jest zależny. Kolonia osady jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Kolonie osady występują w większości w woj. zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i woj. podlaskim. W sumie jest ich w Polsce 17."@pl
label "colony of a settlement"@en
"kolonia osady"@pl
type owl:Class
subClassOf colony
(mereologically) incomplete human settlement
settlement of a settlement
seeAlso koloniaOsady
Q41970180
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "65"^^