colony

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_20


colony
kolonia


Colony is usually a part of another locality, more rarely, although these are not exceptional cases, it can have the status of a separate locality, usually a village. Both in the case where the colony is a separate locality or it is apart of another one, it is always located near the village (village or - sometimes - small town) from which its name is derived. On topographic maps, a colony is distinguished mainly by the explanatory abbreviation (pol.: kol.), by its own name, and morphologically.
Kolonia jest przeważnie częścią miejscowości, rzadziej, choć nie są to wyjątkowe przypadki, ma obecnie status odrębnej miejscowości, z reguły wsi. Zarówno w przypadku, gdy kolonia jest odrębną miejscowością jak i częścią miejscowości, zawsze znajduje się w pobliżu miejscowości (wsi a wyjątkowo małego miasta) od której pochodzi jej nazwa. W ujęciu kartograficznym wyodrębniona przede wszystkim przez skrót kategorii (kol.), nazwę własną, oraz morfologicznie.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Wiesław Ostrowski
Izabela Karsznia
isDefinedBy "Colony (pol. kolonia) is a built-up area located away from previously existing buildings (locality) to which it is related. It is created on newly developed land allocated as a result of enfranchisement, parceling, consolidation, or internal migration."@en
"Kolonia jest to obszar zabudowany oddalony od wcześniej istniejącej zabudowy, od której jest zależna, powstały na nowo zagospodarowanych gruntach przydzielonych w wyniku uwłaszczenia, parcelacji, komasacji lub migracji wewnętrznej."@pl
prefLabel "colony"@en
"kolonia"@pl
altLabel "Kolonie"@de
"colonia"@la
"колония"@ru
label "colony"@en
"kolonia"@pl
type owl:Class
seeAlso 121
kolonia
Q12015918
"Jednostka osadnicza powstała jako rezultat ekspansji miejscowości poza obszar wcześniej istniejącej zabudowy, w szczególności kolonia miasta, kolonia wsi."@pl
"t. 1, s. 900: Osiedla mieszkaniowe położone z dala od centrum miasta, osady: niewielka posiadłość ziemska , nowa osada lub gospodarstwo rolne na gruntach przydzielonych w wyniku uwłaszczenia, parcelacji, komasacji, migracji wewnętrznej itp."@pl
"t. 1-2, s. 1566: część miejscowości, zwykle z dale od jej centrum, składająca się z nowobudowanych domostw, will, itp."@pl
"t. 2, s. 240: zabudowa, osiedle, domy znajdujące się z dala od miasta, wsi, osady; kolonia mieszkaniowa na przedmieściach, kolonia położona daleko za wsią, gospodarstwo rolne położone za wsią, posiadłość ziemska z dala od innych."@pl
"t. 2, s. 404: mała posiadłość ziemska należąca do przybysza z obcego kraju; osada włościańska po uwłaszczeniu włościan; osada, miejsce, gdzie koloniści osadnicy mieszkają, budy, szopy, majdan."@pl
"t. 5, s. 720: kolonia rolna -- gospodarstwo rolne powstałe w oddaleniu od wsi na gruntach przydzielonych w wyniku uwłaszczenia, parcelacji, komasacji, itp.; także kilka lub kilkanaście zagród w rozproszeniu -- osada na ziemiach nowo zagospodarowanych"@pl
"„W ten sposób termin 'osada' może tutaj oznaczać nie tylko małe osiedla, złożone z jednego lub kilku wyodrębnionych terytorialnie gospodarstw włościańskich, jak to miało miejsce na innych ziemiach polskich, lecz i większe, o charakterze kolonii, t. j. osiedli rozrzuconych na większej przestrzeni, a powstałych zazwyczaj na gruntach rozparcelowanych przez władze zaborcze”"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "chutor"@pl
"część wsi"@pl
"housing estate"@en
"osada"@pl
"osiedle"@pl
"przysiółek"@pl
"settlement"@en
"sioło"@pl
"stanica"@pl
"wybudowanie"@pl
comment "Colony is usually a part of another locality, more rarely, although these are not exceptional cases, it can have the status of a separate locality, usually a village. Both in the case where the colony is a separate locality or it is apart of another one, it is always located near the village (village or - sometimes - small town) from which its name is derived. On topographic maps, a colony is distinguished mainly by the explanatory abbreviation (pol.: kol.), by its own name, and morphologically."@en
"Kolonia jest przeważnie częścią miejscowości, rzadziej, choć nie są to wyjątkowe przypadki, ma obecnie status odrębnej miejscowości, z reguły wsi. Zarówno w przypadku, gdy kolonia jest odrębną miejscowością jak i częścią miejscowości, zawsze znajduje się w pobliżu miejscowości (wsi a wyjątkowo małego miasta) od której pochodzi jej nazwa. W ujęciu kartograficznym wyodrębniona przede wszystkim przez skrót kategorii (kol.), nazwę własną, oraz morfologicznie."@pl
subClassOf universal dwelling
proper dwelling
hasExternalIdentifier "20"^^