housing developments

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_34


housing developments
osiedle


In a general meaning, currently obsolete, an expression for every settlement unit (urban or rural one). Understood as such, it had been considered a separate locality. In urban studies, this notion is derived from a "neighbouring unit" idea, covering a group of residential buildings with a service facilities and green areas. As a part of a locality, "osiedle" may be recognised by its particular name, physiognomy (i. e. a group of blocks of flats, detached houses), topography (occupied area), and a period, when it was established. In cartography, it may be distinguished by its own name preceded by an abbreviation (i.e. Os. Zdobycz Robotnicza) as well as morphology.
W znaczeniu ogólnym, rzadko obecnie stosowanym, określenie każdej jednostki osadniczej (osiedle miejskie, osiedle wiejskie). W tym znaczeniu jest to osobna miejscowość. W urbanistyce (planowaniu przestrzennym) pojęcie osiedla wywodzi się z koncepcji „jednostki sąsiedzkiej”, na którą składa się zespół budynków mieszkalnych wraz z zapleczem obiektów usługowych oraz terenów zielonych. Jako część miejscowości osiedle wyróżnia się poprzez nazwę, swoją fizjonomię (np. osiedle bloków mieszkalnych, domków jednorodzinnych), topografię (jest wyodrębnione przestrzennie), a także przez okres powstania. W ujęciu kartograficznym wyodrębnione przez nazwę własną, poprzedzoną skrótem kategorii (np. Os. Zdobycz Robotnicza) oraz morfologicznie.

  • P46i_forms_part_of exactly 0 Thing

  • hasProperFunction value function3

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
Wiesława Duży
creator Wiesław Ostrowski
Izabela Karsznia
isDefinedBy "Housing estate is an area covering a group of residential buildings, being an integral part of a city ( a town), or - rarely - a village."@en
"Obszar obejmujący zespół budynków mieszkalnych, stanowiący integralną część miasta, a niekiedy wsi."@pl
prefLabel "housing developments"@en
"osiedle"@pl
altLabel "Wohnsiedlung"@de
label "housing developments"@en
"osiedle"@pl
type owl:Class
seeAlso Housing_development
300000498
osiedle
Q2282602
"10. Rodzaj miejscowości (Klasa: AD_RodzajMiejscowosciKod): Zespół mieszkaniowy stanowiący integralną część miasta lub wsi; źródło: ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych."@pl
"12. Typ ciągu komunikacyjnego (Klasa: AD_TypUlicyKod): Część miasta, wsi lub osady, dla której utworzono odrębny spójny zbiór numerów porządkowych nieprzyporządkowanych do żadnej ulicy ani placu."@pl
"Rodzaj jednostki pomocniczej (Klasa: AD_RodzajJednostkiPomocniczej): Część miasta lub wsi, której uchwałą rady gminy nadano status jednostki pomocniczej."@pl
"t. 2, s. 526: nieduże skupisko budynków miejskich lub wiejskich, zespół bloków mieszkalnych, willowe, przyfabryczne, robotnicze, mieszkaniowe"@pl
"t. 20, s. 56: osiedle mieszkaniowe – zespół mieszkaniowy stanowiący strukturalną jednostkę mieszkaniową w mieście; pojęcie „osiedle mieszkaniowe” wywodzi się z koncepcji jednostki sąsiedzkiej; wielkość osiedla mieszkaniowego wynika z zasięgu pieszego dojścia (600–800 m) do ośrodka usługowego oraz gęstości zaludnienia (5–20 tys. mieszk.) obszaru obsługiwanego przez ten ośrodek. Stanowi zespół budynków mieszkalnych wraz z integralnym zapleczem obiektów usługowych oraz terenów zieleni; niekiedy są wydzielane części osiedli mieszkaniowych – kolonie, złożone z kilku bloków mieszkalnych; kilka osiedli mieszkaniowych tworzy dzielnicę."@pl
"t. 22, s. 124: osiedla, osiedlisko – siedziba, gospodarstwo wraz z zabudowaniami"@pl
"t. 3, s. 590: osiedlić, na osadzie czyli siedlisku postanowić kogoś, osadzić go; osiedlisko – miejsce osiedlenia, osada, osiadłość"@pl
"t. 6, s. 1121: nieduże skupienie siedzib ludzkich (miejskich lub wiejskich); reg. na wsi: dom mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi, zagroda, dostatnie osiedle bogatego chłopa, sołtysowe osiedle"@pl
"zespół mieszkaniowy stanowiący integralną część miasta lub wsi"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "Ansiedlung"@de
"Siedlung"@de
"część miasta"@pl
"dzielnica"@pl
"hamlet"@en
"housing estate"@en
"kolonia"@pl
"osada"@pl
"osiedle willowe"@pl
"osiedlisko"@pl
"residential quarter"@en
"settlement"@en
comment "In a general meaning, currently obsolete, an expression for every settlement unit (urban or rural one). Understood as such, it had been considered a separate locality. In urban studies, this notion is derived from a "neighbouring unit" idea, covering a group of residential buildings with a service facilities and green areas. As a part of a locality, "osiedle" may be recognised by its particular name, physiognomy (i. e. a group of blocks of flats, detached houses), topography (occupied area), and a period, when it was established. In cartography, it may be distinguished by its own name preceded by an abbreviation (i.e. Os. Zdobycz Robotnicza) as well as morphology."@en
"W znaczeniu ogólnym, rzadko obecnie stosowanym, określenie każdej jednostki osadniczej (osiedle miejskie, osiedle wiejskie). W tym znaczeniu jest to osobna miejscowość. W urbanistyce (planowaniu przestrzennym) pojęcie osiedla wywodzi się z koncepcji „jednostki sąsiedzkiej”, na którą składa się zespół budynków mieszkalnych wraz z zapleczem obiektów usługowych oraz terenów zielonych. Jako część miejscowości osiedle wyróżnia się poprzez nazwę, swoją fizjonomię (np. osiedle bloków mieszkalnych, domków jednorodzinnych), topografię (jest wyodrębnione przestrzennie), a także przez okres powstania. W ujęciu kartograficznym wyodrębnione przez nazwę własną, poprzedzoną skrótem kategorii (np. Os. Zdobycz Robotnicza) oraz morfologicznie."@pl
subClassOf universal dwelling
proper dwelling
(mereologically) incomplete human settlement
hasExternalIdentifier "34"^^