The Grand Duchy of Lithuania

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_40


The Grand Duchy of Lithuania


Wielkie Księstwo Litewskie (1385-1569)The typology and taxonomy of territorial units in Lithuanian land in the Middle Ages was inconsistent and provoked heated discussion among historians. The terms are often interchangable and fluid, e.g. land, wolost. For instance, until the second half of the 15th c. the baillifs (pl. Starosta) od Drohiczyn and Biels lands were called "wojewoda", while after the 15th c. the governors in Poldlachia were called "Starosta". Only after the 16th c. a relatively stable administrative system was established. It included: voividships and districts (województwa, powiaty). Broadly speaking, the voidoships replaced the principalities and lands, while districts replaced the vicegerencies/bailiwicks and wolosts.
Typologia i nazewnictwo jednostek terytorialnych ziem litewskich w średniowieczu były niekonsekwentne i są przedmiotem dyskusji wśród historyków. Występuję duża zmienność oraz wymienność określeń ich typów: np. ziemia, wołość. Np. do II połowy wieku XV starostowie związani z ziemią drohicką i bielską nazywani byli wojewodami, zaś od połowy XV w. namiestnicy na Podlasiu określani byli mianem starostów. Dopiero w XVI w. ukształtował się względnie stabilny terytorialny system administracyjny oparty o podział na województwa oraz powiaty. Ujmując rzecz bardzo generalnie województwa zastąpiły dawne księstwa i ziemie, zaś powiaty – dawne namiestnictwa-starostwa i wołości.

As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1385-01-01"^^
creator Bogumił Szady
hasEnd "1569-12-31"^^
endsDominationAt "1569-12-31"^^
comment "The typology and taxonomy of territorial units in Lithuanian land in the Middle Ages was inconsistent and provoked heated discussion among historians. The terms are often interchangable and fluid, e.g. land, wolost. For instance, until the second half of the 15th c. the baillifs (pl. Starosta) od Drohiczyn and Biels lands were called "wojewoda", while after the 15th c. the governors in Poldlachia were called "Starosta". Only after the 16th c. a relatively stable administrative system was established. It included: voividships and districts (województwa, powiaty). Broadly speaking, the voidoships replaced the principalities and lands, while districts replaced the vicegerencies/bailiwicks and wolosts."@en
"Typologia i nazewnictwo jednostek terytorialnych ziem litewskich w średniowieczu były niekonsekwentne i są przedmiotem dyskusji wśród historyków. Występuję duża zmienność oraz wymienność określeń ich typów: np. ziemia, wołość. Np. do II połowy wieku XV starostowie związani z ziemią drohicką i bielską nazywani byli wojewodami, zaś od połowy XV w. namiestnicy na Podlasiu określani byli mianem starostów. Dopiero w XVI w. ukształtował się względnie stabilny terytorialny system administracyjny oparty o podział na województwa oraz powiaty. Ujmując rzecz bardzo generalnie województwa zastąpiły dawne księstwa i ziemie, zaś powiaty – dawne namiestnictwa-starostwa i wołości."@pl
label "The Grand Duchy of Lithuania"@en
"Wielkie Księstwo Litewskie (1385-1569)"@pl
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego, przede wszystkich teren historycznego Podlasia i Suwalszczyzny"^^
seeAlso Błaszczyk G., Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego
Bardach J., Studia z ustroju i dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego
Oblastnoye deleniye i mestnoye upravleniye Litovsko-russkogo gosudarstva ko vremeni izdaniya pervogo Litovskogo statuta
Jabłonowski A., Podlasie (Województwo)
Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVI wieku.
Vialiki histaryčny atlas Bielarusi
Łowmiański H., Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego
Buczek K., Organizacja opolna w Polsce średniowiecznej
Modzelewski K., Organizacja opolna w Polsce piastowskiej
Matuszewski J., Vicinia id est: Poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego opola
Teterycz-Puzio A., Wczesnopiastowska organizacja administracyjna w X i XI wieku
Gąsiorowski A., Powiat w Wielkopolsce XIV-XVI wieku
"https://www.wikidata.org/wiki/Q49683"^^
hasBeginning "1385-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "40"^^