settlement

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_33


osada
settlement


A small locality organised in relation to a workplace or a particular occupation of its inhabitants. Settlement had usually been established as a separate locality, later on – especially in case of industrial settlements – particular settlements could develop into a city, merge with other settlement to create a new locality, or it could be incorporated into another locality. Depending on the type of inhabitants’ occupations one can, or could in the past, indicate a fair (market), craft, industrial, fishing, forestry, and railway settlements.
Niewielka miejscowość zorganizowana w związku z miejscem lub rodzajem pracy mieszkańców. Osada powstawała z reguły jako odrębna miejscowość, później, dość często, szczególnie w przypadku osad przemysłowych, rozwijała się do rangi miasta, łączyła się z inną osadą jako odrębna miejscowość, lub była włączana do innej miejscowości. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy wyróżnia lub wyróżniało się osady targowe, rzemieślnicze, przemysłowe, rybackie, leśne, kolejowe.
„W ten sposób termin 'osada' może tutaj oznaczać nie tylko małe osiedla, złożone z jednego lub kilku wyodrębnionych terytorialnie gospodarstw włościańskich, jak to miało miejsce na innych ziemiach polskich, lecz i większe, o charakterze kolonii, t. j. osiedli rozrzuconych na większej przestrzeni, a powstałych zazwyczaj na gruntach rozparcelowanych przez władze zaborcze”

  • hasFunction value function3

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Wiesław Ostrowski
Izabela Karsznia
isDefinedBy "Niewielka miejscowość zamieszkała przez ludność związaną z określonym typem lokalizacji lub rodzajem pracy nierolniczej i usytuowana z reguły w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pracy."@pl
"Settlement is a small locality inhabited by people associated with a particular type of location or a type of a non-agricultural work and lying mostly in the vicinity of a workplace."@en
prefLabel "osada"@pl
"settlement"@en
altLabel "посёлок"@ru
label "osada"@pl
"settlement"@en
type owl:Class
seeAlso Hamlet_(place)
120
300008369
osada
Q5084
"Niewielka jednostka osadnicza na terenie wiejskim o odmiennym (wyróżniającym się) charakterze zabudowy albo zamieszkana przez ludność związaną z miejscem lub rodzajem pracy, innymi niż wyżej wymienione [osada młyńska, osada leśna, osada rybacka, osada kolejowa, osada po byłem PGR]; źródło: ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych."@pl
"Niewielka jednostka osadnicza na terenie wiejskim o odmiennym(wyróżniającym się) charakterze zabudowy albo zamieszkana przez ludność zwiazaną z określonym miejscem lub rodzajem pracy, w szczególności: osada młyńska, osada leśna, osada rybacka, osada kolejowa, osada po byłym państwowym gospodarstwie rolnym; osada może być samodzielna lub może stanowić część innej jednostki osadniczej."@pl
"niewielka miejscowość, niemająca praw osiedla czy miasta; też: mieszkańcy takiej miejscowości"@pl
"osiedle typu wiejskiego pośrednie między wsią a miasteczkiem; kolonia, mieszkańcy tego osiedla"@pl
"t. 22, s. 99: 1. Osiedle, miejsce zamieszkałe przez osadzoną ludność, terytorium zamieszkałe, -- a. Siedlisko, mieszkanie --; 2. Mieszkańcy osiedla; ludność żyjąca na jakimś terenie --; 3. Miejsce zdatne, dogodne do osiedlenia się --; 4. Zasiedlenie pustego miejsca, colonia."@pl
"t. 3, s. 547: osada, koloniia, mieysce, gdzie się nowi mieszkańcy sadowią, eine Kolonie (cf. wola), Pflanzstadt, Pflanzort, Ansiedlung; -- Vd. selizhzhe, preselishe, selitva, naselitva; Rs. колонїя, селенїе (ob. sieło, sioło), поселенїе, селишьба."@pl
"t. 3, s. 836-837: 1.a. miejsce, gdzie ś. nowi mieszkańcy usadowili, kolonja --; b. miejsce zajęte przez mieszkańców, większe od wsi a mniejsze do miasta --; c. [Osiedle] grunt, na którym osadzano chłopa; sadyba, zagroda włościańska"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "Ansiedlung"@de
"Kolonie"@de
"Siedlung"@de
"kolonia"@pl
"miasteczko"@pl
"osiedle"@pl
"sadyba"@pl
"zagroda włościańska"@pl
comment "A small locality organised in relation to a workplace or a particular occupation of its inhabitants. Settlement had usually been established as a separate locality, later on – especially in case of industrial settlements – particular settlements could develop into a city, merge with other settlement to create a new locality, or it could be incorporated into another locality. Depending on the type of inhabitants’ occupations one can, or could in the past, indicate a fair (market), craft, industrial, fishing, forestry, and railway settlements."@en
"Niewielka miejscowość zorganizowana w związku z miejscem lub rodzajem pracy mieszkańców. Osada powstawała z reguły jako odrębna miejscowość, później, dość często, szczególnie w przypadku osad przemysłowych, rozwijała się do rangi miasta, łączyła się z inną osadą jako odrębna miejscowość, lub była włączana do innej miejscowości. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy wyróżnia lub wyróżniało się osady targowe, rzemieślnicze, przemysłowe, rybackie, leśne, kolejowe."@pl
"„W ten sposób termin 'osada' może tutaj oznaczać nie tylko małe osiedla, złożone z jednego lub kilku wyodrębnionych terytorialnie gospodarstw włościańskich, jak to miało miejsce na innych ziemiach polskich, lecz i większe, o charakterze kolonii, t. j. osiedli rozrzuconych na większej przestrzeni, a powstałych zazwyczaj na gruntach rozparcelowanych przez władze zaborcze”"@pl
subClassOf dwelling
hasExternalIdentifier "33"^^