has scope

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/hasScope


has scope


ma zasięgAs Subject:
predicate object
subPropertyOf owl:topDataProperty
label "has scope"@en
"ma zasięg"@pl
type owl:DatatypeProperty
owl:FunctionalProperty
As predicate:
subject object
Evangelical Augsburg Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth "Wielkopolska i Litwa, luteranie w Małopolsce i w Prusach Królewskich nie wytworzyli własnej struktury organizacyjnej"^^
The Second Polish Republic "terytorium II RP"^^
The Republic of Poland (1999-2016) "terytorium III RP"^^
The Free State of Prussia "terytorium Wolnego Państwa Prus, obejmuje obecne ziemie zachodniej i północnej Polski"^^
The Free City of Danzig (1920-1939) "terytorium Wolnego Miasta Gdańska"^^
The Free State of Saxony (1919-1945) "terytorium Wolnego Państwa Saksonia, obejmuje część Łużyc leżących obecnie w Polsce (Bogatynia)"^^
The Kingdom of Prussia (1806-1919) "terytorium Królestwa Prus, obejmuje obecne ziemie zachodniej i północnej Polski"^^
Russian Empire (1775-1917) "terytorium Cesarstwa Rosyjskiego, obejmuje część obecnego Podlasia (Białowieża)"^^
The Grand Duchy of Lithuania "terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego, przede wszystkich teren historycznego Podlasia i Suwalszczyzny"^^
The Duchy of Upper and Lower Silesia (1849-1918) "terytorium kraju koronnego Śląsk Austriacki, obejmuje obecną ziemię cieszyńską"^^
The Duchy of Pomerania (1230-1648) "terytorium Księstwa Pomorskiego, obejmuje obecne obszary Pomorza Zachodniego"^^
The Duchy of Warsaw (1807-1815) "terytorium Księstwa Warszawskiego"^^
the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866) "terytorium Galicji"^^
Latin Church "terytorium Polski"^^
Slovak Republic (1996-2020) "terytorium Słowacji"^^
The State of the Teutonic Order (1226-1525) "terytorium państwa zakonnego, obejmuje obecne obszary północnej Polski (Pomorze, Warmia i Mazury)"^^
Congress Poland (1867-1918) "terytorium Królestwa Polskiego"^^
Orthodox Church "terytorium Polski, zwłaszcza wschodniej"^^
Greek Catholic Church "terytorium Polski, zwłaszcza wschodniej"^^
Holy Roman Empire (962-1806) "terytorium wielokrotnie zmieniało swój zasięg, obejmowało głównie kraje Europy Środkowej i Wschodniej, w przeważającej części zamieszkiwane przez ludność posługującą się językiem niemieckim"@pl
The Duchy of Siewierz (1443-1790) "terytorium Księstwa Siewierskiego, obejmuje obecnie okolice miast Siewierz, Czeladź i Koziegłowy"^^
The Kingdom of Poland (1370-1568) "terytorium Królestwa Polskiego"^^
The Margraviate of Branderburg (1540-1713) "terytorium Marchii Brandenburskiej, obejmuje obecne ziemie zachodniej Polski"^^
Kingdom of Poland (1815-1837) "terytorium Królestwa Polskiego"^^
administrative_system_24 "terytorium obecnej Polski"^^
administrative_system_46 "terytorium Polski, zwłaszcza wschodniej"^^
The Margraviate of Branderburg (1323-1540) "terytorium Marchii Brandenburskiej, obejmuje obecne ziemie zachodniej Polski"^^
The Duchy of Prussia (1525-1701) "terytorium Prus Książęcych"^^
Silesia (1372-1782) "terytorium Śląska"^^
the Kingom of Hungary (1200-1918) "terytorium Królestwa Węgier, obejmuje południowe skrawki obecnej Polski, okolice Orawy i Niedzicy (dawne komitaty Spisz i Orawa)"^^
Calvinist Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth "Małopolska i Wielkie Księstwo Litewskie"^^
administrative_system_30 "Wielkopolska"^^
The Electorate of Saxony (1545-1805) "terytorium Elektoratu Saksonii, obejmuje część Łużyc leżących obecnie w Polsce (Bogatynia, Zgorzelec)"^^
Evangelical Reformed Church in Poland 1849-1939 "Królestwo Polskie, II Rzeczpospolita"^^
The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795) "terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów"^^
Evangelical Augsburg Church in Poland 1849-1939 "Królestwo Polskie, II Rzeczpospolita"^^
The Kingdom of Galitia and Lodomeria (1772-1848) "terytorium Galicji, bez Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815-1846"^^
administrative_system_39 "terytorium obecnej Polski"^^
Provincial government of Moravian-Silesian Region (1783-1848) "terytorium Gubernium Morawsko-Śląskiego, obejmuje obecną ziemię cieszyńską"^^
administrative_system_38 "Galicja"^^
Congress Poland (1837-1866) "terytorium Królestwa Polskiego"^^
Evangelical Reformed Church in Prussia 1713-1817 "Prusy, Pomorze, Śląsk"^^
The Kingdom of Galicia and Lodomeria (1867-1918) "terytorium Galicji"^^
Evangelical Augsburg Church in Prussia 1525-1817 "Prusy, Pomorze, Śląsk"^^
The Kingdom of Prussia (1713-1805) "terytorium Królestwa Prus, obejmuje obecne ziemie zachodniej i północnej Polski"^^
Evangelical Church in Kingdom of Poland 1828-1849 "Królestwo Polskie"^^
The Kingdom of Saxony (1815-1918) "terytorium Królestwa Saksonii, obejmuje część Łużyc leżących obecnie w Polsce (Bogatynia, Zgorzelec)"^^
Evangelical Church in Prussia 1817-1939 "Prusy"^^